Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei d'Infraestructures

Direcció
Juan de Prada
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 61 63
C/e
juan.de.prada@upc.edu
Missió

Planificar, supervisar i coordinar la gestió de les infraestructures de la UPC (obres, reformes, urbanització, subministraments, neteja, vigilància, seguretat, elevadors, portes automàtiques, sistemes de protecció contra incendis, clima, jardineria, etc.), dels serveis associats (residències, restauració, vending, reprografia, aparcament, missatgeria, concessions, etc.) i de la gestió de l'ocupació dels espais (ús dels espais, instal·lacions, mobiliari, mudances, cessions temporals, etc.), de conformitat amb la normativa vigent, les prioritats dels òrgans de govern i les directrius de la gerència, per tal d’aconseguir el major grau d’assoliment dels objectius previstos, amb la màxima disponibilitat dels edificis i les instal·lacions, satisfent les necessitats dels usuaris i amb el consum adequat de recursos.

Funcions
 • Establir els criteris sobre la construcció de nous edificis i fer-ne el seguiment, així com establir els criteris del manteniment dels edificis existents i les seves instal·lacions.
 • Elaborar projectes, informes i estudis sobre millores, redistribució d’espais, reformes i patologies dels edificis i les instal·lacions. Dirigir i coordinar l’execució d’obres i reformes.
 • Coordinar i supervisar el manteniment de les infraestructures i l’execució del Pla Plurianual d’Inversions en Edificis Existents (PPIEE) als campus següents: Sud, Nàutica, Sant Cugat, Manresa i Vilanova.
 • Planificar i coordinar el Pla d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, el Pla d’estalvi energètic i el Manual de recomanacions per projectar nous edificis i reformar els existents.
 • Mantenir i actualitzar la documentació gràfica i la base de dades dels espais per tipologia i assignació, així com custodiar la documentació tècnica de les infraestructures de la UPC.
 • Establir les condicions de la contractació dels subministraments d'aigua i d'energia (electricitat i gas) de la UPC, controlar i verificar els consums i la facturació i optimitzar els costos.
 • Realitzar el seguiment del Pla d'Inversions a les infraestructures de la UPC.
 • Coordinar i controlar l'activitat desenvolupada per empreses externes que la Universitat contracta a nivell general: bars i restaurants, centres i serveis de reprografia, missatgeria, neteja, vigilància, correu intern, valises, reprografia, serveis de vending, residències d’estudiants, aparcaments...
 • Supervisar el compliment de les normatives relacionades amb els serveis contractats.
 • Promoure i facilitar la implantació de mesures tècniques i humanes que garanteixin la qualitat dels serveis contractats en coordinació amb les UTG’s.
 • Assessorar i facilitar mesures de seguretat física a tots els espais de la UPC i la instal·lació de sistemes electrònics de seguretat en edificis i/o espais per garantir la integritat del patrimoni de la UPC i la seguretat de les persones i les coses.
 • Proposar i gestionar el pressupost dels serveis contractats d'acord amb els contractes vigents i les necessitats dels centres docents.
 • Desenvolupar les tasques de coordinació empresarial amb les empreses contractades de conformitat amb les instruccions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i en particular en les que actua com a “responsable del contracte”.
 • Realitzar les gestions i convenis d’arrengaments d’espais a empreses tecnològiques, dels edificis vinculats a la recerca i la innovació de la UPC.